Profile

Join date: Jan 13, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Chứng nhận ISO 22000 xác minh rằng công ty của bạn tuân thủ một bộ hướng dẫn để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ và rủi ro về an toàn thực phẩm. Nó giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và sự an toàn của thực phẩm của họ. Chứng nhận ISO 22000 là một kỹ thuật đã được thử nghiệm và thực sự để đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi làm việc và kết quả là sự hài lòng của khách hàng.


Raj kumar

More actions